Polityka prywatności

www.magiaedukacji.pl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Pracowni Magia Edukacji z siedzibą w Nowinach 52, 21-345 Borki, tel.: 881 502 658, adres e-mail: pracownia@magiaedukacji.pl

Pracownia Magia Edukacji jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5381633554. Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej Pracowni jest PKD 85.59.B – „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”,

2. Celem zbierania danych jest:

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w czasie prezentacji Pracowni zorganizowanej w jej siedzibie lub poza nią lub

dostarczenie zawiadomienia o możliwości kontynuacji usługi Pracowni w kolejnym roku szkolnym lub

gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3. Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługą Pracowni:

opisaną na stronie internetowej, z której wysłał/a Pani/Pan wypełniony przez siebie formularz

kontaktowy (elektroniczny) lub

przedstawionej w czasie prezentacji Pracowni, w której Pani/Pan wzięła udział i wypełnił/a formularz kontaktowy (papierowy).

Pani/Pana dane to także dane osobowe, które udostępnił/a Pani/Pan w umowie zakupu usługi Pracowni.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany jest w pkt. 1.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze Pracowni lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/Panu informacji o ofercie Pracowni lub wykonanie umowy zamówionej usługi Pracowni.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Image
Copyright © 2018 Magia Eduakcji Design by grow!