Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Pracownia Magia Edukacji prowadzi sprzedaż szkoleń i warsztatów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu. Firma jest wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP 5381633554, regon 061676891.

2. Właścicielem jest: Paweł Niewęgłowski, siedziba firmy mieści się w Nowiny 52, 21-345 Borki Radzyńskie, tel: +48 881 502 658, adres e-mail: pracownia@magiaedukacji.pl

3. Regulamin to część umowy zawieranej z Klientem.

4. Pracownia Magia Edukacji w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony www.magiaedukacji oraz platformy do zajęć online – spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność wyżej wymienionych z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Zamówienie warsztatów lub szkolenia przez formularz na stronie https://magiaedukacji.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem SMSa jest tożsamy z akceptacją Regulaminu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 13.05.2020r.

2. Pracownia Magia Edukacji zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

 

§2

Zapisy na szkolenia i warsztaty

1. Zapisów na warsztaty można dokonać w następujący sposób:

a) przez formularz na stronie internetowej (www.magiaedukacji.pl)

b) pocztę elektroniczną (pracownia@magiaedukacji.pl)

c) wiadomość SMS (+48 881 502 658)

2. Pracownia Magia Edukacji potwierdza przyjęcie zapisu wysyłając potwierdzenie poprzez e-mail, SMS lub telefonicznie.

3. Warunkiem zapisu na szkolenie jest podanie przez zamawiającego danych pozwalających na identyfikację Klienta.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie dokonuje zapisu na szkolenie lub warsztaty. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą, gdy Klient dokona zapisu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.magiaedukacji.pl i podanie danych lub wysłanie e-mail ze swoimi danymi i chęcią udziału w szkoleniu.

 

§3

Płatności

  1. Formą płatnością jest przelew na konto firmowe.

  2. On-line przez PayU.

W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie.

§4

Zwroty i reklamacje

  1. Jeśli Klient postanowi zrezygnować z warsztatów w trakcie kursu, musi powiadomić Firmę na tydzień przed kolejnymi zajęciami.

  2. Wyjątkiem od powyższego jest przypadek dłuższej choroby lub zdarzeń losowych niezależnych od Klienta a uniemożliwiających udział w zajęciach więcej niż dwukrotnie, wówczas Klient ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

2. Zwrot płatności jest pomniejszany o kwotę warsztatów, które już się odbyły.

3. Pracownia Magia Edukacji dokona zwrotu płatności przelewem na konto Klienta, które ten wskaże, chyba że Klient uzgodni z Firmą inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§5

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych

wyłącznie w celu realizacji usługi.

2. . Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty lub na żądanie do ich usunięcia.

§6

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej www.magiaedukacji oraz materiałów szkoleniowych Firmy (w tym zdjęć i filmów) bez pisemnej zgody Pracowni Magia Edukacji.

 

§7

Publikacja zdjęć

Klient zapisując się na kurs wyraża zgodę na publikację zdjęć z zajęć na portalach społecznościowych Firmy. W przypadku braku zgody proszony jest o powiadomienie o tym przed rozpoczęciem zajęć poprzez e-mail lub SMS.

Image
Copyright © 2018 Magia Eduakcji Design by grow!